Content Marketing-plan.

En omfattande plan är inte alltid ett måste för att inleda ett arbete inom Content Marketing. Saknas resurser eller tid till planering så förespråkar vi att det är bättre att testa sig fram och korrigera arbetet allt eftersom. Det är ofta bättre att snabbt komma igång än att inte göra någonting alls.

Om man dock har resurser att ta fram en plan så kan det dock vara bra av flera olika anledningar. Dels för den läroprocess man går igenom under arbetets gång och dels för att det kan fungera som en bra ögonöppnare och öppna upp för diskussion kring inte minst syfte och mål med arbetet. En plan bidrar med en tydlig struktur att arbeta efter framåt, samt bör innehålla mätpunkter som man kan komma tillbaka till när man utvärderar resultaten av ansträngningarna.

En organisations övergripande strategi och plan för Content Marketing bygger i många fall på data som kommer från olika former av analyser och undersökningar. Såsom SEO-analys, innehållsinventering, persona/målgruppsanalys, omvärldsanalys och kanalplanering.

Strukturen för en contentplan liknar i mångt och mycket en klassisk marknadsplan. I denna kan man kartlägga de affärs- och verksamhetsmål som man önskar uppnå med Content Marketing-initiativ, vilka målgrupper eller personas man vänder sig till, vilka budskap som ska förmedlas i vilka kanaler, samt vilka innehållsformat som skall skapas. Viktigt att se över är också hur man anser att framgången mäts, vilken ROI (return-on-investment) man förväntar sig från investeringen samt vilka resurser intern och externt som finns.

Strategin bakom Content Marketing utmynnar ofta i en taktisk contentkalender som åskådliggör när i tiden olika typer av innehåll ska produceras, i vilka kanaler det ska publiceras, vem som ansvarar för processen och vilka kanaler som skall utnyttjas för spridning och syndikering av innehållet.